Ogłoszenia

[28.03.2022]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie § 3 pkt 8) Regulaminu i szczegółowych zasad postępowania konkursowego wyboru najemcy piwnic Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz pomieszczeń Ratusza służących obsłudze ww. działalności (ZD.221.1.2022) z dn. 11 marca 2022 r.,  w dniu 25.03.2022 r., o godz. 12:30 w pok. nr 8 w budynku Galerii Dobrej Sztuki (Al. NMP 47) Zespół ds. wyboru najemcy piwnic Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz pomieszczeń Ratusza służących obsłudze ww. działalności (powołany na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Dyrektora Muzeum Częstochowskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru najemcy piwnic Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz pomieszczeń Ratusza służących obsłudze ww. działalności) w składzie:
1. Tomasz Machoń – przewodniczący
2. Dorota Kozłowska – członek
3. Bożena Michalska – członek
dokonał otwarcia złożonych ofert, ich oceny formalnej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Zespół stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria, a ponadto jest poprawna pod kątem formalnym, jest oferta przedstawiona przez:

C&K Krzysztof Cygan, ul. Wały Dwernickiego 11 lok. 16-21, 42-202 Częstochowa

Zespół przedstawia niniejszą ofertę jako najkorzystniejszą Dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego.

Tomasz Machoń – przewodniczący
/-/
Dorota Kozłowska – członek
/-/
Bożena Michalska – członek
/-/


W dniu 28.03.2022 r. Dyrektor Muzeum Częstochowskiego zatwierdziła rozstrzygnięcie postępowania. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

[11.03.2022]

 
W postępowaniu wyboru najemcy mogą wziąć udział podmioty spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej,
  2. niezaleganie z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń społecznych; niezaleganie z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; nieposiadanie żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych na drodze postepowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; nieznajdowanie się w stanie upadłości lub likwidacji, niefigurowanie w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej umożliwiających uruchomienie działalności zgodnie z wymogami Muzeum.
Przedmiotem najmu są pomieszczenia znajdujące się w budynku Ratusza Miejskiego (Al. NMP 45, Częstochowa, nr działki 70 obręb 151) o łącznej powierzchni 217 m2, na którą składają się: pomieszczenia o powierzchni 198,4 m2, znajdujące się na poziomie -1 oraz przynależne do ich obsługi pomieszczenia o powierzchni 18,6 m2. Usytuowanie przedmiotu najmu oraz układ pomieszczeń oznaczono na Rysunkach (Rys. 1 w treści Regulaminu oraz Rys. 1 i 2 z Załącznika  nr 1 do projektu umowy). Przedmiot najmu ma pełnić funkcję restauracji (działalność gastronomiczna). 
 
Oferty, składające się z: formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, należy składać do dnia 25 marca do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Częstochowskiego – Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, w godzinach 8:00-15:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta najmu piwnic Ratusza Miejskiego”. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej wpływu do Kancelarii Muzeum. 
 
Szczegółowe informacje dot. procedury, przedmiotu dzierżawy oraz warunków dzierżawy zostały opisane w dokumencie REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO WYBORU NAJEMCY PIWNIC RATUSZA MIEJSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ RATUSZA SŁUŻĄCYCH OBSŁUDZE WW. DZIAŁALNOŚCI dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

[11.03.2022]

ZD.26.2.2022 Informacja ponownym badaniu ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie z dn. 28.02.2022 r., na podstawie punktu 6.9 zapytania ofertowego dokonano ponownego badania ofert, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

W wyniku ponownego badania ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę kryterium ceny złożył Wykonawca: EKO-BUD Michał Wypchlak z/s w Częstochowie

Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

[08.03.2022]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
ZD.26.2.2022 Remont korytarzy i pomieszczeń wystawienniczych – GDS.

Dziękujemy za przesłanie ofert w odpowiedzi na zapytanie z dn. 28.02.2022 r. – „Remont korytarzy i pomieszczeń wystawienniczych – Galeria Dobrej Sztuki”.

Zgodnie z 6.11 zapytania ofertowego informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na ww. usługę przedstawiła firma MAT-MAL USŁUGI BUDOWLANE Mateusz Korzeniowski z/s w Brodach.

Ww. wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

[28.02.2022]

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług  pn.: „Remont korytarzy i pomieszczeń wystawienniczych – Galeria Dobrej Sztuki”, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do zapytania) – podpisany skan – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 8 marca 2022 r. do godz. 9:00. Wiadomość należy zatytułować: „Remont – Galeria Dobrej Sztuki”.
Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zastępcą dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych, tel. 733 353 473.
Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego – szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.

***

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Zapytania ofertowe:

Archiwalne zapytania ofertowe dostępne są w zakładce “zapytania ofertowe” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz.

Dzierżawa nieruchomości:

Archiwalne ogłoszenia dotyczące dzierżawy nieruchomości dostępne są w zakładce “dzierżawa nieruchomości” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl