Ogłoszenia

Zamówienie publiczne

Malowanie elewacji Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie  

https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32414

 

***

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR DZIERŻAWCY CZĘŚCI USŁUGOWEJ BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”

W dniu 17.06.2021 r., o godz. 12:30 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego Zespół ds. wyboru dzierżawcy części usługowej budynku Starego Ratusza dokonał otwarcia złożonych ofert, ich oceny formalnej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie § 3 pkt 8) Regulaminu i szczegółowych zasad postępowania wyboru dzierżawcy części usługowej budynku „Starego Ratusza” (ZD.221.1.2021, L.dz. 1752/2021) z dn. 2 czerwca 2021 r. z późn. zm., w dniu 17.06.2021 r., o godz. 12:30 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego (Al. NMP 45) Zespół ds. wyboru dzierżawcy części usługowej budynku Starego Ratusza (powołany na podstawie Zarządzenia nr 17/2021 Dyrektora Muzeum Częstochowskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru dzierżawczy części usługowej budynku Starego Ratusza) w składzie:
1. Łukasz Pabiś – przewodniczący,
2. Marek Gasiecki – członek,
3. Magdalena Motyl – członek,
4. Bożena Sus – członek,
5. Monika Świerczewska – członek,
dokonał otwarcia złożonych ofert, ich oceny formalnej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W czynnościach wykonywanych przez Zespół (otwarcie o charakterze jawnym na podstawie § 3 pkt 8) Regulaminu) wzięły udział 3 osoby, w tym osoby reprezentujące oferentów.

Wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1) Regulaminu.

Zespół ustalił, że wszystkie oferty spełniają warunki do udziału w postępowaniu, o których mowa w § 1 pkt 7) i innych Regulaminu, tj. oferenci prowadzą działalność w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085), posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Częstochowy oraz nie zalegają z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń społecznych; nie zalegają z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; nie posiadają żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych na drodze postepowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; nie znajdują się stanie upadłości lub likwidacji, nie figurują w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadają środki finansowe lub zdolności kredytowe umożliwiające uruchomienie działalności zgodnie z wymogami Muzeum, co oferenci oświadczyli pod świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oferenci złożyli następujące oferty:
1. Oferent: Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa 21” cena w zł/m2/m-c: 38,21
2. Oferent: Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” cena w zł/m2/m-c: 9,10
3. Oferent: Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Manufaktura” cena w zł/m2/m-c: 7,65

Oferty zostały ocenione, w oparciu zasady opisane w Regulaminie i otrzymały następującą liczbę punktów:
1. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa 21” – 100 p.
2. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” – 23,82 p.
3. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Manufaktura” – 20,02 p.

Zespół stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria, a ponadto jest poprawna pod kątem formalnym, jest oferta przedstawiona przez:
SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ „JASNE, ŻE ALTERNATYWA 21”.

Zespół przedstawił niniejszą ofertę jako najkorzystniejszą Dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego.
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego zatwierdził wskazaną przez Zespół ofertę. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert i udział w postępowaniu.


Zmiana miejsca otwarcia ofert w postępowaniu

W dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 12:30 Zespół, powołany na podstawie Zarządzenia nr 17 Dyrektora Muzeum Częstochowskiego z dn. 2 czerwca 2021 r., dokona otwarcia ofert, a następnie przystąpi do ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu na wybór najemcy kawiarni w budynku Starego Ratusza. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w trosce o zachowanie stosownego dystansu pomiędzy członkami zespołu (łącznie 5 osób), a także w związku z uzyskaniem informacji telefonicznej, że w otwarciu ofert (część jawna na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu i szczegółowych zasady postępowania wyboru dzierżawcy części usługowej budynku „Starego Ratusza”) będą chcieli wziąć udział przedstawiciele jednego z oferentów, nastąpiła zmiana miejsca, w którym Zespół wykona czynności, o których mowa powyżej.

Otwarcie ofert zostało przeniesione do Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego. 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 


 

Zaakceptowanie biegłego rewidenta

W dniu 11 czerwca r. Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował rewidenta – wskazanego przez Komisję Przetargową w procedurze ponownego badania ofert i ponownego wybrania wykonawcy, w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez wykonawcę wybranego w dniu 1 czerwca 2021 r. – do badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za lata 2020-2021.

Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę, tj. najniższą cenę netto za realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, złożyła firma: Biuro Audytorskie PROWIZJA sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Wskazana firma zostanie zaproszona do podpisania umowy.

Jeszcze raz dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu wszystkim Oferentom.


ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZD.26.7.2021

W związku z pozyskaniem informacji, że Wykonawca wybrany do wykonania usługi „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2020 i 2021 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania” uchylił się od podpisania umowy, w związku z trwającym okresem związania ofertą, który upływa w dniu 14 czerwca 2021 r. – punkt 6.8 zapytania ofertowego z dnia 25.05.2021 r. („Oferenci są związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.”) oraz w związku z punktem 6.9 zapytania ofertowego („Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.”), w dniu dzisiejszym (tj. 10 czerwca 2021 r.) dojdzie do ponownego zebrania Komisji Przetargowej, która dokona ponownego badania ofert.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie ona przedstawiona, celem akceptacji, Organizatorowi. O wyborze najkorzystniejszej ofert poinformujemy Państwa po zatwierdzeniu wyboru.


ZAAKCEPTOWANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
W dniu 9 czerwca r. Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował rewidenta – wskazanego przez Komisję Przetargową – do badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za lata 2020-2021.

Spośród 6 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę, tj. najniższą cenę netto za realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, złożyła firma: Lexus Audit sp. z o.o. z/s w Krakowie. Wskazana firma zostanie zaproszona do podpisania umowy. 

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu wszystkim Oferentom.

 


 

DZIERŻAWA CZĘŚCI USŁUGOWEJ BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”

Muzeum Częstochowskie zaprasza do udziału w postępowaniu, celem którego jest wybór najkorzystniejszej oferty na dzierżawę części usługowej budynku powstałej w wyniku realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, mieszącej się w Częstochowie przy ulicy Stary Rynek, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz obsługę toalet publicznych

W postępowaniu wyboru dzierżawcy mogą wziąć udział podmioty spełniające łącznie następujące kryteria:
a. prowadzenie działalności w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085)
b. doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Częstochowy
c. niezaleganie z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń społecznych; niezaleganie z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; nieposiadanie żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych na drodze postepowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; nieznajdowanie się stanie upadłości lub likwidacji, niefigurowanie w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach
o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej umożliwiających uruchomienie działalności zgodnie z wymogami Muzeum.

Przedmiotem dzierżawy jest część usługowa budynku, pozostającego w dzierżawie Muzeum Częstochowskiego, o powierzchni użytkowej 197,10 m2, znajdującego się w Częstochowie przy ul. Stary Rynek wraz z wyposażeniem.

Oferty, składające się z: formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), parafowanego na wszystkich stronach projektu umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do Regulaminu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, należy składać do dnia 17 czerwca do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Częstochowskiego – Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, w godzinach 8:00-15:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dzierżawy części usługowej nieruchomości przy Starym Rynku”.

Szczegółowe informacje dot. procedury, przedmiotu dzierżawy oraz warunków dzierżawy zostały opisane w dokumencie REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA WYBORU DZIERŻAWCY CZĘŚCI USŁUGOWEJ, BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”, który dostępny jest poniżej.

Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19, po uprzednim telefonicznym umówieniu w sekretariacie Muzeum Częstochowskiego pod nr. tel.: +48 34 360 56 31.

formularz word.docx

REGULAMIN KAWIARNIA do publikacji pp.pdf


https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/badanie-sprawozdania-finansowego-za-2020-i-2021.html

Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 1 czerwca 2021 r. Komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 25.05.2021 r., dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2020 i 2021 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Spośród 6 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z procedurą, obowiązującą gminne jednostki organizacyjne, wybór został przedstawiony w dniu dzisiejszym do zatwierdzenia Organizatorowi. Informacja o wybranej ofercie zostanie opublikowana niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Organizatora.

***

https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/wybor-najkorzystniejszej-oferty.html

***

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl