Ogłoszenia

Zaakceptowanie biegłego rewidenta

W dniu 11 czerwca r. Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował rewidenta – wskazanego przez Komisję Przetargową w procedurze ponownego badania ofert i ponownego wybrania wykonawcy, w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez wykonawcę wybranego w dniu 1 czerwca 2021 r. – do badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za lata 2020-2021.

Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę, tj. najniższą cenę netto za realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, złożyła firma: Biuro Audytorskie PROWIZJA sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Wskazana firma zostanie zaproszona do podpisania umowy.

Jeszcze raz dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu wszystkim Oferentom.


ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZD.26.7.2021

W związku z pozyskaniem informacji, że Wykonawca wybrany do wykonania usługi „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2020 i 2021 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania” uchylił się od podpisania umowy, w związku z trwającym okresem związania ofertą, który upływa w dniu 14 czerwca 2021 r. – punkt 6.8 zapytania ofertowego z dnia 25.05.2021 r. („Oferenci są związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.”) oraz w związku z punktem 6.9 zapytania ofertowego („Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.”), w dniu dzisiejszym (tj. 10 czerwca 2021 r.) dojdzie do ponownego zebrania Komisji Przetargowej, która dokona ponownego badania ofert.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie ona przedstawiona, celem akceptacji, Organizatorowi. O wyborze najkorzystniejszej ofert poinformujemy Państwa po zatwierdzeniu wyboru.


ZAAKCEPTOWANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
W dniu 9 czerwca r. Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował rewidenta – wskazanego przez Komisję Przetargową – do badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za lata 2020-2021.

Spośród 6 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę, tj. najniższą cenę netto za realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, złożyła firma: Lexus Audit sp. z o.o. z/s w Krakowie. Wskazana firma zostanie zaproszona do podpisania umowy. 

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu wszystkim Oferentom.

 


 

DZIERŻAWA CZĘŚCI USŁUGOWEJ BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”

Muzeum Częstochowskie zaprasza do udziału w postępowaniu, celem którego jest wybór najkorzystniejszej oferty na dzierżawę części usługowej budynku powstałej w wyniku realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, mieszącej się w Częstochowie przy ulicy Stary Rynek, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz obsługę toalet publicznych

W postępowaniu wyboru dzierżawcy mogą wziąć udział podmioty spełniające łącznie następujące kryteria:
a. prowadzenie działalności w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085)
b. doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Częstochowy
c. niezaleganie z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń społecznych; niezaleganie z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; nieposiadanie żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych na drodze postepowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; nieznajdowanie się stanie upadłości lub likwidacji, niefigurowanie w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach
o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej umożliwiających uruchomienie działalności zgodnie z wymogami Muzeum.

Przedmiotem dzierżawy jest część usługowa budynku, pozostającego w dzierżawie Muzeum Częstochowskiego, o powierzchni użytkowej 197,10 m2, znajdującego się w Częstochowie przy ul. Stary Rynek wraz z wyposażeniem.

Oferty, składające się z: formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), parafowanego na wszystkich stronach projektu umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do Regulaminu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, należy składać do dnia 17 czerwca do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Częstochowskiego – Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, w godzinach 8:00-15:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dzierżawy części usługowej nieruchomości przy Starym Rynku”.

Szczegółowe informacje dot. procedury, przedmiotu dzierżawy oraz warunków dzierżawy zostały opisane w dokumencie REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA WYBORU DZIERŻAWCY CZĘŚCI USŁUGOWEJ, BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”, który dostępny jest poniżej.

Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19, po uprzednim telefonicznym umówieniu w sekretariacie Muzeum Częstochowskiego pod nr. tel.: +48 34 360 56 31.

formularz word.docx

REGULAMIN KAWIARNIA do publikacji pp.pdf


https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/badanie-sprawozdania-finansowego-za-2020-i-2021.html

Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 1 czerwca 2021 r. Komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 25.05.2021 r., dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2020 i 2021 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Spośród 6 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z procedurą, obowiązującą gminne jednostki organizacyjne, wybór został przedstawiony w dniu dzisiejszym do zatwierdzenia Organizatorowi. Informacja o wybranej ofercie zostanie opublikowana niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Organizatora.

***

https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/wybor-najkorzystniejszej-oferty.html

***

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl