Wystawy czasowe

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego przypominamy o ograniczeniu liczby gości na salach wystawienniczych.
 
Ratusz

1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy – wystawa współorganizowana z Archiwum Państwowym w Częstochowie, wzbogacona o archiwalia, fotografie, plany, dokumenty z początków XIX do lat 80. XX w. Na ekspozycji można prześledzić zmiany w zabudowie, jakie zaszły na obszarze dzisiejszej dzielnicy Tysiąclecie, która do 1960 roku funkcjonowała na planach miasta pod nazwą Zawady. W przeszłości jej tereny zajmowały m.in. koszary wojskowe i gospodarstwa ogrodnicze rodzin: Zawadów, Hoffmanów, Jastrzębskich, Szczecińskich.

Na ekspozycji oprócz dokumentów archiwalnych zobaczymy fotografie z okresu PRL-u, m.in. w postaci Kroniki miasta Częstochowy, Kroniki budowy Promenady XXX-lecia, czy też pamiątki w postaci cegiełki oraz medalu z budowy kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika, którego budowa wiązała się ze sprzeciwem ówczesnych władz.

/31.12.2020 – 30.05.2021, kurator: dr Juliusz Sętowski/

Galeria Dobrej  Sztuki

Podróż na Wschód – Wielokulturowość

Partnerzy projektu: Grupa artystyczna Atina, Pałac Sztuki we Lwowie, Ukraińska Akademia Druku

Wystawa jest częścią projektu, którego realizacja została rozłożona na dwa lata. Niestety, z powodu obecnego zagrożenia epidemiologicznego musieliśmy zmodyfikować pierwotną koncepcję i przesunąć w czasie wydarzenia, jakie miały mieć miejsce na Ukrainie i Gruzji (np. Stulsko – karpackie artefakty na styku kultur; Stulsko, Muzeum Archeologiczne; plener we Lwowie – Pałac Potockich we Lwowie; wystawy na Ukrainie w Pałacu Sztuki we Lwowie oraz we lwowskim Centrum Metropolity Andrieja Szeptyckiego, USk Tibilisi). Po plenerze Na bieszczadzkim szlaku i wystawie w Bandrowie Narodowym przyszedł czas na pogłębioną refleksję nad ideą podróży na Wschód, czego wyrazem są zgromadzone prace. To indywidualne wypowiedzi artystów, którzy oscylują wokół motywu wielokulturowości, ukazując bogactwo jej wątków, motywów. Dotykają one zagadnień związanych z katolicyzmem, prawosławiem, judaizmem, kulturą Tatarów, słowiańszczyzną obecną w tradycji ludowej, szczególnie na styku Polski – Ukrainy i Słowacji. Niektóre z prac „wybiegają” dalej, w kierunku egzotyki Mongolii, Chin, Japonii. Są wyrazem obserwacji lub tęsknotą za beztroską obcowania z …, wnikania w… i podróżowania.

/29.10.2020 – 28.03.2021, kuratorka: Anita Grobelak, koordynacja ze strony Muzeum Częstochowskiego: Monika Świerczewska/

Pawilon Wystawowy

39. Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza – Stowarzyszenie działa w Częstochowie od 1981 roku. Organizuje wystawy plastyczne, plenery, spotkania z ludźmi sztuki, zajęcia warsztatowe. Wspomaga również aukcje charytatywne, przekazując prace na pomoc najbardziej potrzebującym. Z okazji 30-lecia działalności zostało nagrodzone Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ekspozycja prezentowana w Muzeum Częstochowskim, na której zobaczyć można wybrane prace członków Stowarzyszenia, wieńczy kolejny rok ich aktywnej pracy twórczej i obecności w życiu kulturalnym miasta.

/11.12.2020 – 28.02.2021, kuratorka: Monika Świerczewska/

Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji – projekt, który Muzeum Częstochowskie realizowało w latach 2019–2020. Ten sam tytuł nosi wystawa, prezentująca prace wykonane w ramach zadania. Pracom konserwatorskim i oprawie zostały poddane 122 dzieła artystki – 42 obrazy olejne, 6 obrazów na kartonie, 11 obrazów aluminiowych na kartonie, 24 kolaże na folii, 9 rysunków piórkiem, 7 linorytów, 9 kolaży z gazety, 8 kolaży, 4 rysunki na kliszy, 2 kolaże z linorytem.

Janina Plucińska-Zembrzuska (1922–1987) była kobietą niezwykle doświadczoną przez los, matką 6 dzieci. Nigdy nie udało jej się zdobyć wykształcenia plastycznego, choć jest zaliczana w poczet artystek profesjonalnych. To, co zachwyca w jej twórczości, to wielość form artystycznej ekspresji. Była wizjonerką i niezwykle płodną artystką. Wykorzystywała nieoczywiste materiały do wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć. Wiele z jej dzieł jest wykonanych przy użyciu technik własnych. Do tworzenia używała płyt pilśniowych, klisz fotograficznych, blach aluminiowych, folii. To, co było niezaprzeczalnym jej atutem i wyróżnia jej prace na tle innych artystów, jest jednocześnie powodem szybko postępującej destrukcji spuścizny. Lata przechowywania obrazów i rysunków w warunkach niesprzyjających dziełom plastycznym wycisnęły dramatyczne piętno na twórczości. Projekt dwuletni, który otrzymał dotację w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych 2019 pozwolił na przywrócenie blasku kolekcji oraz zatrzymanie postępującej destrukcji prac artystki. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta Częstochowy.

/30.11.2020 – 28.02.2021, kuratorka: Ewelina Mędrala-Młyńska/

Zagroda Włościańska

zmiana ekspozycji

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl