RODO

Szanując Państwa prywatność i mając na uwadze przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie,
z siedzibą przy Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl

Może Pan/Pani skontaktować się z powołanym w Muzeum Częstochowskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo – iodo@muzeumczestochowa.pl 

Muzeum Częstochowskie może przetwarzać dane osobowe w następujących celach w celach:

a) przesyłania informacji dotyczących działalności kulturalnej Muzeum Częstochowskiego drogą e-mailową (newsletter) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera.

b) prowadzenia monitoringu wizyjnego, podstawą prawną przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z art. 9a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, tj. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także prawnie uzasadniony interes Muzeum Częstochowskiego: ochrona mienia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nagrania z monitoringu przechowywane są w systemie nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania mogą być udostępniane na uzasadniony wniosek uprawnionym organom państwowym oraz wykorzystane przez Muzeum Częstochowskie do dochodzenia roszczeń.

W każdym z powyższych przypadków:

Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),
c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
e) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w innych celach niż wymienione powyżej.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Państwa.

Klauzula umowa o pracę

Klauzula zlecenie dzieło

Klauzula umowa zakupu darowizny

Klauzula umowa wydawnicza

Klauzula rekrutacja do pracy

Klauzula praktyki

Klauzula wolontariat

Klauzula RODO social media

Klauzula wydarzenia kulturalne

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl