Regulamin konkursu na najpiękniejszą marzannę

Muzeum odwołuje zimę”

2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.

 2. Regulamin określa warunki konkursu „Muzeum odwołuje zimę”, zwanego dalej Konkursem.

 3. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do grup zorganizowanych (grup przedszkolnych, klas 1-3 szkół podstawowych oraz do świetlic środowiskowych).

II. CELE KONKURSU

 1. Przybliżenie kultury regionalnej i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy.

 2. Zainteresowanie kulturą ludową.

 3. Rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni, kreatywności.

 4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach i odpowiedzialności za wspólne działania.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszej marzanny.

 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły marzanny i dostarczone do Ratusza (al. NMP 45, Częstochowa), od 15.03.2021 r. (poniedziałek) do 18.03.2021 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00.

 3. Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione do Ratusza przez opiekuna grupy do 18.03.2021 r. W skład Jury, które wyłoni laureatów, wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz innych instytucji. Jury przyzna trzy nagrody (zestawy klocków). Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Obrady Jury odbędą się 19.03.2021 r., wyniki zostaną udostępnione na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl.

 4. Kryteria oceny marzanny: ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych, biodegradowalnych.

 5. Wszystkie prace będą prezentowane od 20.03.2021 r. do 2.04.2021 r. w Ratuszu (al. NMP 45, Częstochowa). Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publiczne eksponowanie swoich prac.

 6. Każda grupa biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom.

 7. Laureaci są zobligowani do pokwitowania odbioru nagród. Odbiór nagród odbywać się będzie w Ratusza od 23.03.2021 r. do 16.04.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru swoich prac z siedziby Organizatora w terminie od 6.04. do 16.04.2021 r., w innym wypadku prace przechodzą na własność Organizatora.

 9. Kontakt do Działu Etnografii pod nr. tel. 504 757 923 lub Działu Edukacji i Wystaw tel. 504 757 502

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu i akceptacji jego założeń. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: www.muzeumczestochowa.pl. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.

 3. Opiekunowie grup oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu zgłoszenia grupy do Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. (Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla opiekuna grupy zgłoszonej do Konkursu stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz praw do publikacji ich wizerunków w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

na najpiękniejszą marzannę

Muzeum odwołuje zimę” 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla opiekunów grup zgłoszonych

do konkursu na najpiękniejszą marzannę

Muzeum odwołuje zimę”

 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy
Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail
muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwa placówki) będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu: zgłoszenia grupy do Konkursu, wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6, ust. 1,
lit. a RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie Administratorowi tych danych zgodnie
z Regulaminem Konkursu.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
w wymaganym zakresie uniemożliwi realizację ww. celów.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie organizacji Konkursu, następnie będą przechowywane zgodnie z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi Muzeum Częstochowskiego.

7) Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),

c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

e) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

f) wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

9) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

10) Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl