Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w okresie pandemii

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Muzeum Częstochowskie wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum Częstochowskiego od dnia 14 września 2020 r. do odwołania. Niniejszy Regulamin stanowi uaktualnienie Regulaminu o takim samym tytule obowiązującego w Muzeum Częstochowskim od 1 września 2020 r.

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Wydarzenia kulturalne w Muzeum Częstochowskim są organizowane dla ograniczonej liczby osób.

 2. Udział w wydarzeniach jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

 3. Osoby przebywające w Muzeum Częstochowskim zobowiązane są do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym zwłaszcza do:

 • zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób w kolejce do wejścia na teren wydarzenia;

 • dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia (płyn dezynfekcyjny jest udostępniony przy wejściu, w toaletach oraz punktach sprzedaży);

 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą na terenie wydarzenia. Wyłączeni z tego obowiązku są:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,

– osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

 • noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

– całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

 • wykonywania poleceń pracowników Muzeum Częstochowskiego.

 1. Pracownicy Muzeum są wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz w środki do dezynfekcji.

 2. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki ochronne lub innego rodzaju materiały do zasłaniania ust i nosa).

 3. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na terenie wydarzenia.

 4. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru temperatury Uczestników wydarzenia termometrem bezdotykowym zaraz przy wejściu na jego teren.

 5. Zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.

 6. Brak stosowania się do reżimów sanitarnych spowoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się, zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.
 7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie przez Uczestnika jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Muzeum zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

 8. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, poświadczającego, że – według swojej najlepszej wiedzy – nie jest osobą zakażoną oraz że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenia będą przechowywane przez Muzeum Częstochowskie przez okres 2 tygodni.

 9. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu. Muzeum Częstochowskie zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przy wejściu na teren wydarzenia. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy oddać pracownikom obsługi wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu.

 10. W przypadku osób z objawami zakażenia wirusem typu SARS-CoV-2 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności), Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia ich na teren wydarzenia.

 11. Ze względu na powyższe procedury, Uczestnik jest zobowiązany pojawić się na wydarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 12. Muzeum ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Uczestnik będzie wpuszczony na wydarzenie w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.

 13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z ww. regulaminem i jego akceptacją. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zapisów ww. regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego – www.muzeumczestochowskie.pl

 14. Muzeum ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

 15. Muzeum informuje, że powołało koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga@muzeumczestochowa.pl

 16. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabronione.

 17. W razie wystąpienia istotnego zagrożenia epidemicznego Muzeum Częstochowskie jest uprawnione do zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

 

 

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl