Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w okresie pandemii

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Muzeum Częstochowskie wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum Częstochowskiego od dnia 14 września 2020 r. do odwołania. Niniejszy Regulamin stanowi uaktualnienie Regulaminu o takim samym tytule obowiązującego w Muzeum Częstochowskim od 1 września 2020 r.

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Wydarzenia kulturalne w Muzeum Częstochowskim są organizowane dla ograniczonej liczby osób.

 2. Udział w wydarzeniach jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

 3. Osoby przebywające w Muzeum Częstochowskim zobowiązane są do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym zwłaszcza do:

 • zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób w kolejce do wejścia na teren wydarzenia;

 • dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia (płyn dezynfekcyjny jest udostępniony przy wejściu, w toaletach oraz punktach sprzedaży);

 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą na terenie wydarzenia. Wyłączeni z tego obowiązku są:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,

– osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

 • noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

– całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

 • wykonywania poleceń pracowników Muzeum Częstochowskiego.

 1. Pracownicy Muzeum są wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz w środki do dezynfekcji.

 2. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki ochronne lub innego rodzaju materiały do zasłaniania ust i nosa).

 3. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na terenie wydarzenia.

 4. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru temperatury Uczestników wydarzenia termometrem bezdotykowym zaraz przy wejściu na jego teren.

 5. Zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.

 6. Brak stosowania się do reżimów sanitarnych spowoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się, zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.
 7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie przez Uczestnika jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Muzeum zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

 8. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, poświadczającego, że – według swojej najlepszej wiedzy – nie jest osobą zakażoną oraz że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenia będą przechowywane przez Muzeum Częstochowskie przez okres 2 tygodni.

 9. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu. Muzeum Częstochowskie zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przy wejściu na teren wydarzenia. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy oddać pracownikom obsługi wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu.

 10. W przypadku osób z objawami zakażenia wirusem typu SARS-CoV-2 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności), Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia ich na teren wydarzenia.

 11. Ze względu na powyższe procedury, Uczestnik jest zobowiązany pojawić się na wydarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 12. Muzeum ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Uczestnik będzie wpuszczony na wydarzenie w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.

 13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z ww. regulaminem i jego akceptacją. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zapisów ww. regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego – www.muzeumczestochowskie.pl

 14. Muzeum ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

 15. Muzeum informuje, że powołało koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga@muzeumczestochowa.pl

 16. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabronione.

 17. W razie wystąpienia istotnego zagrożenia epidemicznego Muzeum Częstochowskie jest uprawnione do zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA

WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………..

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą udostępnianych danych osobowych, która znajduje się na odwrocie.

Wydarzenie ……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa

epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia kulturalnego organizowanego w Muzeum Częstochowskim zawartymi w Regulaminie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Muzeum Częstochowskie w okresie epidemii covid-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:

1) jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata powonienia i smaku),

2) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz nie

miałam/em kontaktu z osobą zakażoną,

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy.

Data, podpis ………….…………………………………………

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Muzeum Częstochowskiego w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia/zarażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobami/osobą zakażoną/zarażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem poinformowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl

2) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo: iodo@muzeumczestochowa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się Muzeum Częstochowskiego do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

4) Odbiorcy danych osobowych: Administrator oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

6) Okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj. maksymalnie 14 dni od dnia wydarzenia kulturalnego. Po tym czasie dane zostaną trwale zniszczone.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),

c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

Data, podpis ………….………………………………………

 

 

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl