Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą marzannę!!!

 

MUZEUM ODWOŁUJE ZIMĘ

2023

 

Regulamin konkursu Muzeum odwołuje zimę 2023

Karta zgłoszenia do konkursu Muzeum odwołuje zimę 2023

 

Regulamin konkursu na najpiękniejszą marzannę

„Muzeum odwołuje zimę”

2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.

 1. Regulamin określa warunki konkursu „Muzeum odwołuje zimę”, zwanego dalej konkursem.

 2. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do grup zorganizowanych (grup przedszkolnych, klas 1-3 szkół podstawowych oraz do świetlic środowiskowych).

II. CELE KONKURSU

 1. Przybliżenie kultury regionalnej i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy.

 1. Zainteresowanie kulturą ludową.

 2. Rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni, kreatywności.

 3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach i odpowiedzialności za wspólne działania.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszej marzanny.

 1. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły marzanny i dostarczone do Ratusza (al. NMP 45, Częstochowa), od 13.03.2023 r. (poniedziałek) do 16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00.

 2. Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione do Ratusza przez opiekuna grupy do 16.03.2023 r. W skład Jury, które wyłoni laureatów, wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz innych instytucji. Jury przyzna trzy nagrody oraz przewiduje możliwość przyznania wyróżnień. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Obrady Jury odbędą się 20.03.2023 r., wyniki zostaną udostępnione 21.03.2023 r. na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl.

 3. Kryteria oceny marzanny: ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych, biodegradowalnych.

 4. Wszystkie prace będą prezentowane od 22.03.2023 r. do 26.03.2023 r. na wystawie pokonkursowej w Ratuszu. Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publiczne eksponowanie swoich prac.

 5. Każda grupa biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom.

 6. Laureaci są zobligowani do pokwitowania odbioru nagród. Odbiór nagród odbywać się będzie w Ratuszu od 22.03.2023 r. do 31.03.2023 r. w godzinach od 11.00 do 15.00.

 7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do odbioru swoich prac z siedziby Organizatora w terminie od 27.03.2023 r. do 5.04.2023 r.w innym wypadku prace zostaną zwrócone na koszt uczestników konkursu.

 8. Kontakt do Działu Edukacji i Wystaw: tel. 504 757 598.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy konkursu zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu i akceptacji jego założeń. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: www.muzeumczestochowa.pl. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu lub unieważnienia wyników konkursu bez podania przyczyny.

 2. Opiekunowie grup oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu zgłoszenia grupy do konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody (Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla opiekuna grupy zgłoszonej do konkursu stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji dot. praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz praw do publikacji ich wizerunków w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na najpiękniejszą marzannę „Muzeum odwołuje zimę” 2023

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla opiekunów grup zgłoszonych

do konkursu na najpiękniejszą marzannę

„Muzeum odwołuje zimę”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie z siedzibą przy
al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail) będą przetwarzane w celu organizacji konkursu: zgłoszenia grupy do konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (zgoda wyrażona przez świadome przekazanie Administratorowi tych danych zgodnie z Regulaminem konkursu), opiekunowie mają prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem konkursu przez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail iodo@muzeumczestochowa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez opiekuna jest równoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. Dane osobowe ponadto będą przetwarzane w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie przechowywanie dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, prowadzenia i popierania działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit. e RODO, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
w wymaganym zakresie uniemożliwi realizację ww. celów.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie organizacji konkursu, następnie będą przechowywane zgodnie z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi Muzeum Częstochowskiego.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),

c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

e) wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

8) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania, oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

 

Regulamin konkursu Muzeum odwołuje zimę 2023

Karta zgłoszenia do konkursu Muzeum odwołuje zimę 2023

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl