SZTUKA PRZEMYSŁU”

INDUSTRIADA

ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

17 czerwca 2023 r.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – Muzeum Częstochowskie

obiekt należący do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Program wydarzeń kulturalnych

1. Wystawa wraz ze slideshowem – „Tęsknota za dawnym blaskiem. Zapomniane śląskie dziedzictwo przemysłowe”.

Wystawa artystycznych zdjęć zachowująca i chroniąca od zapomnienia najwartościowsze z zabytków techniki oraz różne ślady szybko ginącego XIX i XX-wiecznego dziedzictwa przemysłowego Śląska oraz towarzyszący jej slideshow fotografii połączony ze spotkaniem z autorem zdjęć.

Działanie będące pokłosiem projektu fotograficznego „Polska Pofabryczna” zmierzającego do uwiecznienia wszystkich zabytków pofabrycznych, a tym samym do krzewienia idei ochrony zabytków przemysłowych, a przede wszystkim do popularyzacji dziedzictwa rzemieślniczego i przemysłowego. Piotr Majchrzak – autor projektu „Polska Pofabryczna”, przygodę z fotografią rozpoczął w 2007 roku i do dziś dokumentuje za pomocą obrazów architekturę przemysłową (pofabryczną) Polski, uwieczniając miejsca „pełne detali architektonicznych, zagadkowe, przepełnione wyjątkową grą światła i cienia”. W jego działaniu ważny jest jeszcze jeden cel – ratowanie ginących zabytków i pamiątek techniki, które ulegają niszczeniu, również tych które znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Godz. 17.00 (Muzeum Górnictwa Rud Żelaza) spotkanie, slideshow fotografii z Piotrem Majchrzakiem, autorem zdjęć.

WYSTAWA – CAŁY DZIEŃ

2. WARSZTATY – SZTUKA PRZEMYSŁU”.

Warsztaty przygotowane przez grupę „Czerwone Jabłuszko” z przeznaczeniem dla dzieci oraz dorosłych. Na zajęciach będzie można z przygotowanych elementów na wzór trybików, zębatek, przekładni i innych części maszyn górniczych stworzyć industrialną rzeźbę kaktusa, psa lub kota, a także dzieło w formie linorytu, gdzie uczestnicy będą wykonywać odbitki industrialnych serc oraz kół z parą przy użyciu farby do druku.

Godz. 12.00-18.00 – warsztaty plenerowe

3. WARSZTATY INDU ART

Ozdabianie tkaninowych toreb wzorami z szablonów związanych z tematyką górniczą. Uczestnicy warsztatów zwiedzą Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, a następnie wykażą inwencję twórczą malując farbami do tkanin niepowtarzalne, inspirowane przemysłem górniczym motywy artystyczne. Wykonane prace będzie można zabrać ze sobą.

Godz. 12.00-18.00 – warsztaty plenerowe

4. HAPPENING STREET ART NA BANERZE!

Kreatywne górnicze impresje, performance górniczy, angażujący uczestników Industriady do stworzenia plenerowego industrialnego street artu na banerach. Każdy zainspirowany wystawami „Historia górnictwa rud żelaza” oraz „Tęsknota za dawnym blaskiem. Zapomniane śląskie dziedzictwo przemysłowe” Piotra Majchrzaka będzie mógł artystycznie wyrazić swoje powystawowe impresje malując, pisząc, tworząc uliczną sztukę przemysłu wśród parkowej zieleni.

Godz. 12.00-16.00 – warsztaty plenerowe

5. „ZWIEDZANIE MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA”.

Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza z emerytowanymi górnikami ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) Oddział w Częstochowie, podczas którego przybliżona zostanie historia oraz praca na kopalniach rud żelaza na Częstochowskim Obszarze Rudonośnym. W trakcie zwiedzania jego uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia narzędzi oraz maszyn górniczych stosowanych w przeszłości na kopalniach rudnych, a od samych górników dowiedzą się wielu ciekawostek na temat ich pracy na kopalniach.

Godz. 12.00-13.00

Godz. 13.30-14.30

Godz. 15.00-16.00

 

Program INDUSTRIADY 2023 – święta Szlaku Zabytków Techniki (industriada.pl)

 

REGULAMIN INDUSTRIADY 2023

Muzeum Częstochowskie/Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

1. Organizatorem wydarzenia INDUSTRIADA 2023 „Sztuka przemysłu” (zwanego również Imprezą) jest Muzeum Częstochowskie (zwane dalej Organizatorem).

2. INDUSTRIADA 2023 odbędzie się 17.06.2023 w godzinach od 12.00-18.00 na terenie:

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. ks. S. Staszica w Częstochowie.

3. W obiekcie Organizatora, wymienionych w pkt. 2, odbywać się będą wydarzenia, zgodnie z programem Imprezy opublikowanym na stronie:

https://industriada.pl/program/#muzeum-gornictwa-rud-zelaza

oraz https://www.muzeumczestochowa.pl/

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które 17.06.2023 r., w czasie trwania INDUSTRIADY 2023, będą przebywały na terenie obiektu należącego do Organizatora. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się INDUSTRIADA 2023, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, udziału w warsztatach, pokazach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niego należącymi.

6. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wstęp na nią jest bezpłatny.

7. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności i sytuacje, za które ponosi odpowiedzialność.

8. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób będących na Imprezie — przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu i regulaminów dostępnych na stronie https://www.muzeumczestochowa.pl/.

9. Na terenie Organizatora, podczas INDUSTRIADY 2023, mogą być utrwalane wizerunki lub/i głosy (w formie wypowiedzi) Uczestników tej Imprezy. Utrwalanie może być dokonywane w formie zdjęć, w technice typu video, audiovideo lub audio, a następnie wykorzystywane poprzez rozpowszechnianie. Utrwalanie, a następnie rozpowszechnianie utrwaleń, ma na celu informowanie o Imprezie; udokumentowanie Imprezy; promowanie Województwa Śląskiego, Miasta Częstochowa, Organizatora, INDUSTRIADY i Szlaku Zabytków Techniki. Na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą), Organizator nie potrzebuje zgody Uczestnika Imprezy. Podstawa prawna: powyższy artykuł Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

W pozostałych przypadkach udział w Imprezie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody przez Uczestnika Imprezy na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.

a. RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne; można jej nie wyrazić nie uczestnicząc w Imprezie.

Administratorem pozyskanych — na powyższych zasadach – danych osobowych (wizerunek, głos) będzie Muzeum Częstochowskie z siedzibą przy Al. NMP 47 w Częstochowie; muzeum@muzeumczestochowa.pl. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom prawnie do tego upoważnionym. Dane osobowe mogą być też udostępniane innym podmiotom (np. mediom) w celu realizacji przez nie uprzednio podanych celów. Dane osobowe uzyskane na podstawie art. 81 ust. 2 Ustawy będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne lub do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik Imprezy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. e) RODO) Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika Imprezy, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik Imprezy ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozyskane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Utrwalania wizerunku lub/i głosu, a następnie ich rozpowszechnianie — zgodnie z niniejszym Regulaminem – może dokonywać Organizator; utrwalania mogą dokonywać podmioty, z którymi Organizator zawarł odpowiednie ku temu umowy. Utrwalania a następnie rozpowszechniania — poza niniejszym Regulaminem — mogą dokonywać inne podmioty np. telewizje, radia, prasa, działając w swoim imieniu.

10. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej Organizatora Imprezy.

11. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy zarówno w stosunku do innych jej uczestników, jak też za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Imprezy za zgodą Organizatora.

12. Organizator zabrania wnoszenia na teren Imprezy, a tym samym posiadania na tym terenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.

13. Organizator ma prawo:

a. w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu Imprezy, w tym postanowień pkt 11 Regulaminu, wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy;

b. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, a także ich mienia;

c. odmówić wstępu na Imprezę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

d. służby porządkowe Imprezy są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te usiłują naruszyć lub naruszają zakazy, o których mowa w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.

14. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić przedstawicieli Organizatora.

15. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie w obecności opiekuna.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne oraz działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki i praw, oraz przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

17. Podczas trwania Imprezy wprowadza się całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektów należących do Muzeum Częstochowskiego, z pominięciem psów przewodników oraz psów Służb Porządkowych.

18. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora: https://www.muzeumczestochowa.pl/, a także na terenie obiektu Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl