JUROMANIA
Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 
Stary Ratusz / 17 września 2022 / godz. 11.30–17.30 / wstęp wolny
 
Podróże po Starym Ratuszu, 12.00–17.00, wstęp wolny
Konkurs dla dzieci i młodzieży „Dociekliwy detektyw”, 13.00–15.00, wstęp wolny
Warsztaty projektowania strojów historycznych, 12.00–13.30, wstęp wolny, zapisy pod nr. tel. 608 126 617
Warsztaty ceramiczne i jubilerskie, 15.00–16.30, wstęp wolny, zapisy pod nr. tel. 608 126 617
 
W sobotę 17 września w ramach Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej zapraszamy na zwiedzanie Starego Ratusza – unikatowego rezerwatu archeologiczno-architektonicznego na Starym Rynku! Poczujecie się, jakbyście przenieśli się w prastare czasy, kiedy lokalna karczma pękała w szwach, a niepokorni goście „wypoczywali” w areszcie.
Specjalne zaproszenie do zabawy kierujemy dla Dzieci wraz z Rodzicami/Opiekunami:) Zostań SUPERDETEKTYWEM i zgarnij nagrodę główną! Co trzeba zrobić? Wystarczy wziąć udział w konkursie w Starym Ratuszu na prezentowanej w nim wystawie Historia Częstochowy – miasta nad Wartą i przeszukując piwnice dawnego Ratusza, rozwiązać zagadki i zdradzić odpowiedzi archeologom z Muzeum. To nie wszystko… Dzieci i młodzież zapraszamy również do działań twórczych:) Będzie można:
projektować lokalne stroje historyczne…
wykonywać przedmioty z gliny…
rzeźbić i malować pod okiem profesjonalistów…
robić kolczyki, zawieszki i broszki z modeliny…
Inspiracją będą ubiory i eksponaty prezentowane na wystawie muzealnej oraz motywy jurajskie.
 
Zapraszamy do zabawy! 
www.muzeumczestochowa.pl oraz FB Muzeum Częstochowskiego

 


JUROMANIA 2022 – ŚWIĘTO JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
REGULAMIN
Muzeum Częstochowskie / Stary Ratusz

1. Organizatorem wydarzenia JUROMANIA 2022 „Poczuj smak historii!” (zwanego również Imprezą) dla obiektu Stary Ratusz jest Muzeum Częstochowskie (zwane dalej Organizatorem).

2. JUROMANIA 2022 odbędzie się 17.09.2022 r. w godzinach od 11.30 do 20.00 w obiekcie Stary Ratusz oraz na terenie przyległym, na Starym Rynku w Częstochowie.

3. W obiekcie Organizatora, wymienionym w pkt. 2, odbywać się będą wydarzenia, zgodnie z programem Imprezy opublikowanym na stronach:
https://www.juromania.pl
oraz https://www.muzeumczestochowa.pl/

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które 17.09.2022 r., w czasie trwania JUROMANII 2022, będą przebywały na terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się JUROMANIA 2022, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, udziału w warsztatach, konkursie, pokazach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza, wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami.

6. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wstęp na nią jest bezpłatny.

7. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności i sytuacje, za które ponosi odpowiedzialność.

8. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób będących na Imprezie – przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu i regulaminów dostępnych na stronie https://www.muzeumczestochowa.pl/.

9. Na terenie Imprezy podczas JUROMANII 2022 mogą być utrwalane wizerunki lub/i głosy (w formie wypowiedzi) Uczestników tej Imprezy. Utrwalanie może być dokonywane w formie zdjęć, w technice typu video, audiovideo lub audio, a następnie wykorzystywane poprzez rozpowszechnianie. Utrwalanie, a następnie rozpowszechnianie utrwaleń, ma na celu informowanie o Imprezie; udokumentowanie Imprezy; promowanie województwa śląskiego, miasta Częstochowy, Organizatora, Starego Ratusza, JUROMANII 2022 i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą), Organizator nie potrzebuje zgody Uczestnika Imprezy. Podstawa prawna: powyższy artykuł Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO.
W pozostałych przypadkach udział w Imprezie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody przez Uczestnika Imprezy na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne; można jej nie wyrazić, nie uczestnicząc w Imprezie. Administratorem pozyskanych – na powyższych zasadach – danych osobowych (wizerunek, głos) będzie Muzeum Częstochowskie z siedzibą przy al. NMP 47 w Częstochowie; muzeum@muzeumczestochowa.pl. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom prawnie do tego upoważnionym. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: województwu śląskiemu, wojewódzkim samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym działającym na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dane osobowe mogą być też udostępniane innym podmiotom (np. mediom) w celu realizacji przez nie uprzednio podanych celów. Dane osobowe uzyskane na podstawie art. 81 ust. 2 Ustawy będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne lub do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik Imprezy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. f RODO), Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika Imprezy, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik Imprezy ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozyskane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, że Facebook i Instagram deklarują wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach www. portali społecznościowych. Utrwalania wizerunku lub/i głosu, a następnie ich rozpowszechnianie – zgodnie z niniejszym Regulaminem – może dokonywać Organizator; utrwalania mogą dokonywać podmioty, z którymi Organizator zawarł odpowiednie ku temu umowy. Utrwalania, a następnie rozpowszechniania – poza niniejszym Regulaminem – mogą dokonywać inne podmioty, np. stacje telewizyjne, radiowe, prasa, działając w swoim imieniu.

10. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

11. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy, zarówno w stosunku do innych jej uczestników, jak też za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Imprezy za zgodą Organizatora.
12. Organizator zabrania wnoszenia na teren Imprezy, a tym samym posiadania na tym terenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.

13. Organizator ma prawo:
a. w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu Imprezy, w tym postanowień pkt. 11. Regulaminu, wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy;
b. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających w Starym Ratuszu lub na terenie przyległym, a także ich mienia;
c. odmówić wstępu na Imprezę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
d. służby porządkowe Imprezy są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te usiłują naruszyć lub naruszają zakazy, o których mowa w pkt. 10. niniejszego Regulaminu.

15. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić przedstawicieli Organizatora. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielania nagłej pomocy znajduje się na terenie Starego Rynku w Częstochowie.

16. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie w obecności opiekuna.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne oraz działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki i praw, oraz przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

18. Podczas trwania Imprezy wprowadza się całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektów należących do Muzeum Częstochowskiego, z pominięciem psów przewodników oraz psów Służb Porządkowych.

19. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora: https://muzeumczestochowa.pl/, a także na terenie obiektu Muzeum Częstochowskiego Stary Ratusz.

20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy w każdym czasie, w szczególności z przyczyn związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


REGULAMIN KONKURSU Muzeum Częstochowskiego „Dociekliwy detektyw” / Stary Ratusz, Juromania 2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki konkursu „Dociekliwy detektyw”, zwanego dalej Konkursem.
3. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do dzieci i młodzieży.
4. Konkurs odbędzie się w trakcie Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej – 17 września 2022 r. w godzinach 13.00–15.00, w obiekcie Stary Ratusz Muzeum Częstochowskiego.
5. Wyłonienia laureata dokona 3-osobową Komisja konkursową składającą się z pracowników Muzeum Częstochowskiego.

II. CELE KONKURSU
1. Poznanie Historii Starej Częstochowy.
2. Zainteresowanie wynikami badań archeologicznych w rejonie Starego Miasta w Częstochowie.

III. ZASADY KONKURSU
1. Na wystawie Historia Częstochowy – miasta nad Wartą w Starym Ratuszu należy odszukać siedem miejsc, każde oznaczone cyfrą od 1 do 7.
2. Z każdym odszukanym miejscem łączy się zadanie umieszczone na Karcie konkursowej, którą otrzyma uczestnik Konkursu.
3. Odpowiedzi do zadań należy zapisać na Karcie.
4. Wypełnioną kartę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, wpisać numer telefonu lub e-mail Rodzica bądź Opiekuna i zostawić w wyznaczonym miejscu w Starym Ratuszu.
5. Spośród wypełnionych kart Komisja konkursowa 17 września 2022 r. o godzinie 17.00 wylosuje jedną osobę nagrodzoną. Komisja konkursowa przeprowadzi przed ogłoszeniem wyników konkursu ocenę prawidłowości odpowiedzi znajdujących się na wylosowanej karcie – aby otrzymać nagrodę należy rozwiązać prawidłowo co najmniej 4 zadania. W razie gdyby wylosowana karta nie spełniała powyższego wymogu prawidłowości odpowiedzi, komisja będzie powielać losowanie do skutku. Rodzic lub Opiekun osoby, która otrzyma nagrodę, jest zobligowany do pokwitowania jej odbioru.
6. Za udział w Konkursie przewidziane są dodatkowo, do wyczerpania zapasów, drobne upominki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w obiekcie Stary Ratusz. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.

Uwaga dla Rodziców/Opiekunów
*warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla uczestników muzealnego konkursu DOCIEKLIWY DETEKTYW


KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konkursu „Dociekliwy detektyw” oraz ich Rodziców/Opiekunów

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych uczestników i ich Rodziców/Opiekunów jest Muzeum Częstochowskie,
z siedzibą przy al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z powołanym
w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail) będą przetwarzane w celu organizacji konkursu muzealnego Dociekliwy detektyw: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie Administratorowi tych danych zgodnie z założeniami gry. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (zgoda wyrażona przez świadome przekazanie Administratorowi tych danych). Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem Konkursu przez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail iodo@muzeumczestochowa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Dane osobowe ponadto będą przetwarzane w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie przechowywanie dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, prowadzenia i popierania działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit. e RODO, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie uniemożliwi realizację ww. celów.

5) Odbiorcami danych osobowych będzie Administrator, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, odbiorcami mogą być również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne.

6) Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie organizacji gry, dane osobowe laureatów i ich Rodziców/Opiekunów następnie będą przechowywane zgodnie z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi Muzeum Częstochowskiego, dane osobowe uczestników, którzy nie zostali nagrodzeni zostaną usunięte po rozstrzygnięciu konkursu.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem),
c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO):
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
e) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

8) Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych/danych osobowych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl