REGULAMIN KONKURSU NA PAMIĘTNIK LITERACKI – PIERWSZE ŚNIEGI, PIERWSZE WIOSNY

REGULAMIN KONKURSU NA PAMIĘTNIK LITERACKI
„PIERWSZE ŚNIEGI, PIERWSZE WIOSNY…”

W 90. ROCZNICĘ URODZIN LUDMIŁY MARJAŃSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej w formie pamiętnika.
3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i przy ogłoszeniu i upublicznieniu wyników Konkursu.
5. Organizator ma prawo do upubliczniania prac dla celów promocyjnych Konkursu.

II. ZASADY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepiej napisanego pod względem poprawności językowej, ortograficznej i gramatycznej pamiętnika literackiego.
2. Ocenie podlegają wszystkie prace w formie wydruku, które zostaną dostarczone do Muzeum Częstochowskiego do dnia 28.05.2013.
3. Pamiętniki zgłoszone na Konkurs muszą być opatrzone metryczką z danymi: nazwisko i adres uczestnika konkursu, adres mailowy, nr telefonu, wiek.
4. Rozmiary pracy maksymalnie 5 stron formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5).
5. Kryteria oceny pracy literackiej: zgodność treści z tematem, stopień samodzielności, indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi, poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu, dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
6. Prace zostaną w ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 12-14 lat; 15-17 lat.
7. W skład jury Konkursu wejdą przedstawiciele Muzeum Częstochowskiego, Instytutu Literatury Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy.

III. NAGRODY
1. Przyznane zostaną trzy nagrody główne: I miejsce, II miejsce, III miejsce. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2013.
3. Uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej www.muzeumczestochowa.pl
2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru swoich prac z siedziby Organizatora al. NMP 45 (Ratusz) do 31.12.2013 r., w innym wypadku prace i wszelkie prawa do niej przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Muzeum Częstochowskiego, pod nr. tel. 34 360 56 31 w. 11.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.

regulamin

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl