Regulamin Konkursu Muzeum odwołuje zimę 2013

Regulamin Konkursu „Muzeum odwołuje zimę” 2013

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki Konkursu „Muzeum odwołuje zimę”, zwanego dalej „Konkursem”.
3. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział grupy zorganizowane (grupy przedszkolne, szkoły podstawowe i grupy z placówek edukacyjnych), dzieci od 5 do 13 roku życia.

II. CELE KONKURSU
1. Przybliżenie dzieciom kultury regionalnej i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy.
2. Zainteresowanie dzieci kulturą ludową.
3. Rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni.
4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach i odpowiedzialności za wspólne działania.
5. Zaszczepienie w dzieciach uczestnictwa w kulturze miasta i regionu.

III. ZASADY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wybór najpiękniejszej marzanny. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły.
2. Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione przez grupy i zaprezentowane przez autorów w dniu 21.03.2013 r. (czwartek) o godzinie 10.00 na Placu Biegańskiego.
3. Grupy biorące udział w Konkursie powinny do 15.03.2013 r. zgłosić swój udział telefonicznie pod nr. 34 360 56 31, wew. 11 w innym przypadku nie będą oceniane.
4. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych.
5. Kryteria oceny marzanny: ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność wykonania.
6. Każda grupa biorąca udział w Konkursie musi zaprezentować swoją marzannę w dowolnej formie w czasie nie dłuższym niż 2 minuty. Prezentacja będzie podlegać ocenie.
7. W skład Jury wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy.
8. Muzeum zobowiązuje się do zorganizowania wystawy prac nagrodzonych i wybranych przez Jury.

IV. NAGRODY
1. Przyznane zostaną trzy nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
2. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatorów prace będą w dniach 21.03.2013 – 07.04.2013 r. eksponowane w Ratuszu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: www.muzeumczestochowa.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.
3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania danych osobowych: nr szkoły/przedszkola/placówki edukacyjnej, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego do opiekuna grupy.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu, celów promocyjnych oraz wydania przyznanych nagród.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru swoich prac z siedziby Organizatora do 16.04.2013 r., w innym wypadku prace przechodzą na własność Organizatora.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl