Regulamin konkursu „Muzeum odwołuje zimę” 2016

Regulamin konkursu „Muzeum odwołuje zimę”

2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa warunki konkursu „Muzeum odwołuje zimę”, zwanego dalej Konkursem.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział grupy zorganizowane.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Przybliżenie kultury regionalnej i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy.
 2. Zainteresowanie kulturą ludową.
 3. Rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni, kreatywności.
 4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach i odpowiedzialności za wspólne działania.

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszej marzanny.
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły wykonanej z surowców naturalnych i dostarczone na pl. Biegańskiego lub do Ratusza Muzeum Częstochowskiego 21.03.2016 r. w godzinach 9.30-10.00.
 3. Grupy biorące udział w Konkursie powinny do 11.03.2016 r. zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 504757502, podając następujące dane: nr i nazwa placówki edukacyjnej, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego do opiekuna grupy, liczność grupy.
 4. Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione przez grupy i zaprezentowane 21.03.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 na placu Biegańskiego. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl, a zgłoszone grupy zostaną o niej powiadomione telefonicznie. Zmiana miejsca może łączyć się z wymogiem ograniczenia ilości osób w grupach biorących udział w spotkaniu zorganizowanym w celu prezentacji prac konkursowych.
 5. Każda grupa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana do zaprezentowania swojej marzanny w dowolnej formie w czasie nie dłuższym niż 2 minuty. Prezentacja będzie podlegać ocenie.
 6. Kryteria oceny marzanny: ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania.
 7. W skład Jury, które wyłoni laureatów, wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Każda grupa biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom.
 9. Laureaci są zobligowani do złożenia deklaracji potwierdzającej odbiór nagrody.
 10. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace będą eksponowane w Ratuszu w dniach 22.03.–03.04.2016 r.
 11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru swoich prac z siedziby Organizatora w dniach 04.04.-08.04.2016 r., w innym wypadku prace przechodzą na własność Organizatora.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem konkursu i jego akceptacji. Przystąpienie do Konkursu jest z tym jednoznaczne. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: www.muzeumczestochowa.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.
 3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach opublikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji Konkursu lub idei Konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu, celów promocyjnych oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udostępnienie Muzeum Częstochowskiemu wizerunków uwiecznionych na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego Konkurs i nieodpłatne udzielenie Organizatorowi praw w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – publikacja, prezentacja multimedialna; utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROMY, pamięci flash); zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzania do pamięci komputera; publikacji na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego.

 6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl