Jurajska przyroda w obiektywie

UWAGA! Zwycięska fotografia znalazła się na stronie internetowej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody www.zpfp.slask.pl oraz http://pl-pl.facebook.com/zpfp.okreg.slaski

8.02.2016 r odbyło się podsumowanie I edycji konkursu fotografii przyrodniczej Jurajska przyroda w obiektywie, podczas którego komisja w składzie:

prof. zw. dr hab. Janusz Hereźniak – geobotanik, dendrolog, fotografik przyrody

członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Fotografików. Przewodniczący Jury.

Krzysztof Pierzgalski – przyrodnik, fotograf

Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody ZSP nr 1 w Częstochowie

dr Ewa Kaczmarzyk – Kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego

Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego

wyłoniła następujących laureatów:

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe kl. IV-VI

I miejsce – Patryk Cpałka,12 lat, ZS nr 3 (SP 27), Częstochowa,

Tytuł pracy: Osnuta we mgle Warta niemych łabędzi jurajskich,

Opiekun: Agnieszka Dziarmaga-Działyńska

II miejsce – Magdalena Jamska, 13 lat, SP 13, Częstochowa,

Tytuł pracy: Ważka, Opiekun: Eliza Kałafut

III miejsce – Maksym Kimla, 10 lat, SP im. Św. Jana de La Salle, Częstochowa,

Tytuł pracy: Amonit, Opiekun: Katarzyna Kurkowska

Wyróżnienia:

1. Wojciech Pułkownik, 11 lat, ZS nr 3 (SP 27), Częstochowa

Tytuł pracy: Fundamenty Jury 2, Opiekun: Dorota Turemka, Maciej Pułkownik (ojciec)

2. Nadia Zając,14 lat, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych –

Szkoła Podstawowa Specjalna, Częstochowa,

Tytuł pracy: Lustro wodne, Opiekun: Sebastian Adamus

Grupa wiekowa: gimnazja

I miejsce – Martyna Terlecka,14 lat, Gimnazjum nr 14, Częstochowa
Tytuł pracy: Ślimaki, Opiekun: Alina Witczak

II miejsce – Bartłomiej Frączek, 15 lat, Gimnazjum nr 12, Częstochowa

Tytuł pracy: Hop sa sa, Opiekun: Anna Pilichowska- Frączek

III miejsce – Magdalena Beczek, 14 lat, Gimnazjum nr 20, Częstochowa

Tytuł pracy: Skalne piękności, Opiekun: Jolanta Nowak

Wyróżnienia:

1. Eryk Siulczyński, 14 lat, Gimnazjum nr 14,Częstochowa
Tytuł pracy:Warta o poranku, Opiekun: Alina Witczak

2. Natalia Parkitna, 13 lat, Publiczne Gimnazjum SPSK im. Św Józefa, Częstochowa

Tytuł pracy: Jesień, Opiekun: Adam Jaruga

Grupa wiekowa: szkoły średnie

I miejsce – Oliwia Mękarska, 16 lat, LO Kopernik, Częstochowa

Tytuł pracy: Ulotność, Opiekun: Beata Koszyk

II miejsce – Sandra Kalska, kl I, 17 lat, LO Kopernik, Częstochowa

Tytuł pracy: Ulotne chwile, Opiekun: Beata Koszyk

III miejsce – Magdalena Michalak, 16 lat, VI LO im. J. Dąbrowskiego

Tytuł pracy: Odbicie Opiekun: Agnieszka Świerczyńska

Wyróżnienia:

1. Patryk Pudło, 17 lat, LO Kopernik, Częstochowa,

Tytuł pracy: Lasy w Herbach, Opiekun: Beata Koszyk

2. Sandra Matyja,18 lat, VI LO im. J. Dąbrowskiego

Tytuł pracy: Jura we mgle, Opiekun: Agnieszka Świerczyńska

GRAND PRIX

Tytuł: MŁODY FOTOGRAF JURAJSKIEJ PRZYRODY 2015

Martyna Terlecka,14 lat, Gimnazjum nr 14, Częstochowa

Tytuł pracy: Ślimaki, Opiekun: Alina Witczak

 ________________________________________________________________ KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin I edycji konkursu fotograficznego Jurajska przyroda w obiektywie

I. Organizator Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody.

II. Cele konkursu 1. Zachęcenie młodych ludzi do interpretowania świata przyrody poprzez sztukę, jaką jest fotografia. 2. Promowanie walorów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 3. Budowanie poczucia tożsamości i emocjonalnego związku z regionem. 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie walorów przyrodniczokrajobrazowych Jury. 5. Zwiększenie wiedzy przyrodniczej poprzez motywację do samodzielnych poszukiwań tematów zdjęć. 6. Poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.

III. Uczestnicy konkursu 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: • 11–13 lat (klasy IV–VI szkoły podstawowej); • 14–16 lat (gimnazja); • 17–19 lat (szkoły średnie).

IV. Zasady konkursu 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane przez uczniów prace fotograficzne. 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 3. Uczestnik konkursu (uczeń) może zgłosić najwyżej dwie prace. 4. Nagrodzona może być tylko jedna z prac nadesłanych przez uczestnika. 5. Tematyka zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze itp.), inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody. 6. Organizator oczekuje prac zdradzających szczere zainteresowanie tematem i zaangażowanie fotografującego. Przedmiotem oceny będą m.in. oryginalność, inwencja twórcza, sugestywność przekazu, wartość artystyczna oraz merytoryczna wykonanych zdjęć. 7. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą oceniane. 8. Zdjęcia powinny być nadesłane w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym. Zdjęcia monochromatyczne (czarno-białe) będą akceptowane. 9. Nie będą akceptowane prace powstałe z połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). Zdjęcia nie mogą być podklejane. 10.Dodatkowo należy również przesłać wersję elektroniczną pracy na płycie CD/DVD w formacie JPG (JPEG) lub TIF. 11. Format wywołanej pracy nie może być mniejszy niż A4 (297 X 210 mm). 12.Zdjęcia mogą być zarejestrowane techniką cyfrową lub analogową. W przypadku zarejestrowania zdjęcia techniką analogową wymagane są skany zgłoszonych fotografii. 13.Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zapisaną pismem drukowanym z następującymi danymi: – tytuł pracy; – datę i miejsce, gdzie wykonano fotografię; – imię i nazwisko uczestnika; – wiek uczestnika; – nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu; – imię i nazwisko opiekuna. 14.Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Muzeum Częstochowskiego, pozostałe można odbierać do końca czerwca 2016 r. 15.Uczestnik przesyłając pracę na konkurs, przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe dotyczące umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Muzeum Częstochowskie oraz na stronie internetowej www.muzeumczestochowa.pl. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. 16.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 17.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących posiedzenia Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięzców oraz terminu uroczystego wręczania nagród.

V. Jury konkursu Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie: • prof. zw. dr hab. Janusz Hereźniak – geobotanik, dendrolog, fotografik przyrody, członek zwyczajny Zwiazku Polskich Artystów Fotografików. Przewodniczący Jury; • Krzysztof Pierzgalski – przyrodnik, fotograf; • Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody i plastyki ZSP nr 1 w Częstochowie; • Ewa Kaczmarzyk – Kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego; • Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.

VI. Nagrody 1. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami, prace fotograficzne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Częstochowskim. 2. Prace laureatów zostaną ponadto umieszczone na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl, lista laureatów będzie opublikowana w czasopiśmie Przyroda Polska. 3. Tytuł MŁODEGO FOTOGRAFA JURAJSKIEJ PRZYRODY 2015 zostanie przyznany fotografowi, którego praca zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna, twórcza oraz posiadająca duże wartości artystyczne. Zwycięska fotografia znajdzie się ponadto na łamach Przyrody Polskiej, a także na stronie internetowej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody www.zpfp.slask.pl oraz http://pl-pl.facebook.com/zpfp.okreg.slaski.

VII. Terminy 1. Konkurs zostaje ogłoszony 15.05.2015 r. 2. Prace należy składać do 31.12.2015 roku w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (Willa Generała, al. Wolności 30), lub nadsyłać na adres: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, al. NMP 47, 42–217 Częstochowa z dopiskiem: I edycja Konkursu fotograficznego Jurajska przyroda w obiektywie. 3. Prace komisji konkursowej oraz wyłonienie laureatów przewidywane są w połowie stycznia 2016 r., podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w kwietniu 2016 r. Terminy i regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej muzeum www.muzeumczestochowa.pl oraz rozesłane do szkół pocztą mailową.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl