Rok 2018 to Rok Niepodległości. 100 lat temu Polska odzyskała suwerenność, a Polacy godność. Muzeum Częstochowskie zaprasza na cykl spotkań poświęconych walce o niezawisłość. Wszystkie odbędą się w Ratuszu, wstęp na nie jest wolny. Są nie tylko doskonałą lekcją o przeszłości, ale też hołdem złożonym tym, którzy walczyli o naszą WOLNOŚĆ.

W ramach cyklu SPOTKANIA Z HISTORIĄ” zapraszamy na wykład dr. hab. prof. AJD Marcelego Antoniewicza pt.
Polskie symbole narodowe u progu niepodległości

Ratusz, 8 maja 2018, godz. 18.00
wstęp wolny

Zapraszamy na spotkanie z dr. hab. nauk historycznych Marcelim Antoniewiczem, prof. nadzwyczajnym AJD, kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Dyscyplina naukowa: historia średniowieczna, historia nowożytna, nauki pomocnicze historii.
Obszary badawcze: historia średniowieczna i wczesnonowożytna Polski, w szczególności pogranicze śląsko-małopolskie.
Badania w zakresie nauk pomocniczych historii, w szczególności genealogii, heraldyki, sfragistyki,
prozopografii.
Badania w zakresie kasteologii – średniowieczne zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych

DOROBEK NAUKOWY:

Książki
1. Przeszłość Żarek. Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni sześciu wieków, Częstochowa 1982, ss. 112.
2. Herby miast województwa częstochowskiego, Częstochowa 1984, ss. 115.
3. Mikołaj Kornicz Siestrzeniec. Sławny burgrabia będziński, Katowice 1987, ss. 132.
4. Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – Funkcje – Konteksty, Katowice – Kielce 1998, ss. 174.
5. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa 2010, ss. 451.

Artykuły naukowe
1. Dwie pieczęcie Częstochowy. Przyczynek do praktyki sfragistycznej władz miejskich. „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia”, z. 2, Częstochowa 1989, s. 5 – 11.
2. Subregion częstochowski w średniowieczu [w:] Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, Częstochowa 1999, s. 9-21.
3. Zamki i ludzie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. I, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1993, s. 23-39.
4. Terytorium siewierskie w XIV i pierwszej połowie XV wieku, [w:] Siewierz – Czeladź – Koziegłowy [w:] Studia z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994 s. 147–169.
5. Biografićeskij faktor v gieraldiko-genealogiceskom tvorćestvie Wojciecha Wijuka Kojałowicza (1609–1677), [w:]: Vspomagatielnyje istorićeskije dyscipliny, Moskva 1994 s. 23–25.
6. Pochodzeniu i rodzinie biskupa wileńskiego Mikołaja zwanego Gorzkowskim, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. II, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1994, s. 137–153.
7. Źródła i rozwój herbów rodzin tatarskich w polskim piśmiennictwie heraldycznym, [w:]: Tatary – Musulmanie na ziemliah Bielarusi, Litvy i Polscy, cz. 2, Mińsk 1995, s. 328–338.
8. Struktury administracyjne na ziemiach zespolonych w województwie częstochowskim (od X wieku do 1975 roku), [w:] 20 lat województwa częstochowskiego, Częstochowa 1995 s. 5–23.
9. Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego. „Prace Naukowe w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. IV, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1997, s. 387–433.
10. Herb miasta Kłobucka. Geneza, rozwój, symbolika, [w:] Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, Kraków 1998, s. 407–430.
11. Koleją z Radomska przez Częstochowę do Zawiercia. Uwagi na temat osad związanych linią kolejową w regionie częstochowskim, [w:] Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. 150 lat tradycji kolejnictwa w regionie częstochowskim, red. M. Antoniewicz, Częstochowa – Katowice 1998, s. 79–91.
12. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe „na zakręcie historii” w latach 1989–1992, [w:] 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, red. M. Antoniewicz i M. Głowacki, Częstochowa 1997, s. 43–48.
13. Okolice heraldyki tatarskiej w opisach Wojciecha Wijuka Kojałowicza, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. V, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1998, s. 53–80.
14. Uwagi o stanie i perspektywach badań nad Częstochową średniowieczną. „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. V, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1998, s. 121–128.
15. Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska”, t. 27, red. M. Antoniewicz, Częstochowa 2000, s. 31–66.
16. Herb powiatu częstochowskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2000, nr 20, s. 29–30.
17. On the reception of heraldic works of Vojcieh Vijuk Kojalovic in the 17th to 19th centuries, [w:] History, culture and language ofLithuania, Edited by G. Błaszczyk & Michał Hasiuk, Linguistic and oriental studies from Poznań. Monograph supplement 5, Poznań 2000, s. 227–239.
18. Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego. „Ziemia Częstochowska” 2000, t. XXVII, s. 31-66.
19. Herb powiatu częstochowskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2000, nr 20, s. 29-30.
20. Początki Akademii Wileńskiej w świetle nowszej historiografii jezuickiej, [w:] Z Českeho Raje a Podkrkonosi. Supplementum 5, Semily 2000, s. 117-128.
21. On the reception of heraldic works of Vojcieh Vijuk Kojalovic in the 17 th to 19 th centuries, [w:] History, culturie and language of Lithuania. Edited by G. Błaszczyk & M. Hasiuk, Poznań 2000 (Linguistic and oriental studies from Poznań. Monograph supplement 5), s. 227-239.
22. Pochodzenie episkopatu litewskiego XV-XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich, „Studia Źródłoznawcze” 2001, t. XXXIX, s. 47-68.
23. Herb powiatu częstochowskiego, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy. I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 111-116.
24. Recepcji twórczości heraldycznej Wojciecha Wijuka Kojałowicza w XVII-XIX wieku, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2000, t. VI, s. 5-14.
25. Narodziny miasta, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. I: Okres staropolski, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 120-145.
26. Heraldyka Częstochowy w okresie przedrozbiorowym, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. I Okres staropolski, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 535-556.
27. „Rozbrataniu się” panów litewskich ze szlachtą polską w Parczewie, czyli o wiarygodności relacji w Kronice Bychowca, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 105-116.
28. Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w przestrzeni społecznej XIV-XV wieku, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 33.
29. Pochodzenie, krąg rodzinny i związki Jana Długosza z pograniczem wieluńsko-małopolskim, „Zeszyty Długoszowskie” 2002, nr 1, s. 35-42.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl