Regulamin imprezy

INDUSTRIADA 2016

Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Muzeum Częstochowskie – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

11 czerwca 2016 r.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy INDUSTRIADA 2016, poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących i korzystających z terenu, na którym odbywa się impreza, tj. wewnątrz Muzeum Górnictwa Rud Żelaza oraz w pobliżu obiektów Muzeum Częstochowskiego, wraz ze wszystkimi urządzeniami do niego należącymi.

 1. Organizatorem imprezy jest Muzeum Częstochowskie. Impreza odbywa się 11 czerwca 2016 r. w obiekcie Muzeum Częstochowskiego – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i w jego otoczeniu w Parku Staszica od godz. 11.00 do 17.30.

 1. Wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy przebywają na terenie, na którym znajdują się obiekty i instalacje przygotowane przez Muzeum Częstochowskie, zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, a wstęp na nią jest wolny.

 1. Osoby korzystające z przygotowanych atrakcji są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

 1. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 1. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy.

 1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających.

 1. Służby porządkowe, pracownicy ochrony oraz organizatorzy, posiadający odpowiednie identyfikatory, mają prawo do:

 • w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy;

 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia pozostałych uczestników przebywających na terenie imprezy.

 1. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach fotograficznych, filmowych, radiowych, w publikacjach promocyjnych i dokumentacyjnych realizowanych przez OrganizatoraIndustriady – Urząd Marszałkowski w Katowicach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku: w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – publikacja, prezentacja multimedialna; utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROMY, pamięci flash); zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzania do pamięci komputera; publikacji na stronach internetowych odnoszących się do Industriady.

 1. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielania nagłej pomocy znajduje się na terenie obiektu Muzeum Częstochowskiego (Pawilon Wystawowy w Parku Staszica).

 1. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź ich opiekunowie prawni. Dzieci do lat 14 mogą uczestniczyć w atrakcjach jedynie w obecności opiekuna.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www. muzeumczestochowa.pl, www.kopalnia.muzeumczestochowa.pl oraz na terenie imprezy.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl