8 czerwca 2019 
INDUSTRIADA
ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

Jak co roku liczymy na Państwa obecność w Parku Staszica, przy Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – proponujemy świetną zabawę dla dzieci i dorosłych!

„INDU-BAL” – INDUSTRIADA 2019
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza (Muzeum Częstochowskie)

1. ZWIEDZANIE MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA [11:00-15:00]
Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza z emerytowanymi górnikami ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Seniorzy z SITG w galowych mundurach górniczych, pracujący przed laty w kopalniach rud żelaza regionu częstochowskiego, będą oprowadzać grupy zainteresowanych po Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

2. INDUSTRIALNY BAL-ARANŻACJA – wystawa [11:00-18:00]
Projekt fotograficzny, który ma na celu pokazanie dawnych industrialnych – i nie tylko – balów Częstochowy, w tym bawiących się przedsiębiorców, jak i proletariatu. Na dawnych zdjęciach ukazane zostaną potańcówki, „przebieranki” podczas karnawałowego szaleństwa, które obywały się na wystawnych balach, w ekskluzywnych restauracjach czy mniej wystawnych lokalach, a także na rautach w prywatnych mieszkaniach. W końcu dwudziestolecie międzywojenne słynęło z bali i imprez okolicznościowych.

3. BEZ PRACY NIE MA ZABAWY! [11:00-18:00]
„Zabawa” przeznaczona dla wszystkich, którzy „kochają” pracę i zabawę. Będzie polegać na zdobyciu czterech pieczęci za wykonanie czterech zadań:
1. „boa/wąs” – własnoręczne wykonanie: żeńska część – „boa” ozdobione piórami lub opaska z piórem i cekinami na głowę, natomiast męska część – „modne” wąsy.
2. „smyczenie kibla” – „przesmyczenie” na odległość do 8 metrów drewnianego kibla (wiadra) z urobkiem (rudą żelaza) po zwilżonej połowicy drewnianego smyka;
3. „skrzynia rudy” – wydobycie z drewnianej skrzyni zatopionej w glinie rudy żelaza przy użyciu szpicaka;
4. „MGRŻ” – zwiedzanie wraz z emerytowanymi górnikami Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.
Każdy z uczestników za realizację poszczególnych zadań dostaje do „Książeczki balowej” pieczęć. Zdobycie czterech upoważnia do odebrania nagrody.
UWAGA! „Zabawa” kończy się w momencie, gdy zostaną rozdane wszystkie nagrody (minerały, skamieliny).

4. W IMIĘ „X” INDUSTRIADY [11:00-16:30]
Na X INDUSTRIADĘ każdy z jej uczestników odwiedzających Muzeum Górnictwa Rud Żelaza (UWAGA! Limit 600 szt.) będzie mógł wybić sobie pamiątkowa monetę – 10 RUDZIAKÓW. Zapozna się również z dawnymi narzędziami do robienia matryc, w tym również z XVI-wieczną walcarką do tłoczenia monet, natomiast w gablocie z oryginalnymi monetami (najstarsza ma 2 tys. lat) oraz banknotami. Wszystko odbędzie się w konwencji lat 20. i 30. XX wieku wraz z prelekcją o ówcześnie obowiązujących numizmatach.

5. GARDEROBA PRZED BALEM – warsztaty [11:00-18:00]
Dzieci i młodzież, jak również dorośli, będą mogli przygotować własnoręcznie wykonane – dla żeńskiej części „boa” ozdobione piórami, opaskę z piórem i cekinami na głowę, karnet na tańce, a dla męskiej części „modne” wąsy nawiązujące do okresu międzywojennego (wąsy podkręcone do góry), zaproszenie na bal, kotylion – które będą podstawą do otrzymania nagrody.
W „balowej” garderobie, oczywiście oprócz stołów i krzeseł potrzebnych do wykonania prac plastycznych, będą wisiały błyszczące sukienki, grafiki nawiązujące do epoki lat 20. i 30. XX wieku. Stworzone zostanie miejsce, w którym każdy uczestnik będzie szykował się na bal, na „INDU-BAL”, ozdobiony w pióra, kotyliony, wąsy, z zaproszeniem i karnetem w ręku. Kolorem dominującym będzie oczywiście pomarańczowy – kolor INDUSTRIADY.

6. MAKABUNDA – koncert [17:00-18:30]
Makabunda to częstochowski zespół, który specjalizuje się w tworzeniu autorskich aranżacji najpiękniejszych polskich szlagierów z okresu międzywojennego. Repertuar Makabundy stanowią głównie polskie tanga i foxtroty powstałe w okresie międzywojennym. Autorami tych utworów byli m.in. Andrzej Włast, Artur Gold, Jerzy Petersburski, Henryk Wars i Leopold Szmaragd. Znamy je dzięki takim wykonawcom, jak Adam Aston, Tadeusz Faliszewski, Mieczysław Fogg, Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska. Połączenie klasycznych melodii opatrzonych ponadczasowymi tekstami, z energią i muzyczną pomysłowością „makabundów”, daje niezwykle smakowity efekt artystyczny, który mimo współczesnego podejścia do tematu nie nadaje utworom przedwojennym pastiszowego charakteru. Wręcz przeciwnie – wydobywa i podkreśla ich wrodzone piękno i klimat.

7. BABU KRÓL & SMUTNE PIOSENKI
Autorska płyta dansingowa powstała wiosną 2018 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury z Poznania, pań z gnieźnieńskiego Klubu Seniora „Radość” i lidera zespołu Pogodno, Jacka Szymkiewicza vel Budynia. Współpraca polegała na poszukiwaniu najbardziej romantycznych historii z lat młodości seniorek podczas warsztatów w ramach projektu „OFF Opera”. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wszystkie opowieści, które usłyszeliśmy podczas wspólnych spotkań, dotyczyły tańca z nieznajomym i dansingu. Panie roztoczyły przed nami obraz tej zapomnianej już formy spotkań towarzyskich w strojach wieczorowych i przybliżyły cały kanon zachowań, kroków tanecznych i gatunków muzycznych, które teraz określa się mianem „retro”. Historie te, mocne piękne i wzruszające, natychmiast zamieniły się w piosenki, a piosenki w materiał na płytę dansingową właśnie.

8. Warsztaty taneczne Swing City z Katowic [15:00-17:00], podczas których będzie można m.in. wziąć udział w otwartej lekcji Charlestona lat ’20 (solo lub w parach) .

 

REGULAMIN IMPREZY

INDUSTRIADA 2019

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA

8 CZERWCA 2019

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy INDUSTRIADA 2019, poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących i korzystających z terenu, na którym odbywa się impreza, w pobliżu obiektów Muzeum Częstochowskiego, wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.

1. Organizatorem imprezy jest Muzeum Częstochowskie. Impreza odbywa się 8 czerwca 2019 r. w obiekcie Muzeum Częstochowskiego – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i w jego otoczeniu, w Parku im. ks. Stanisława Staszica, w godz. 11.00-20.30.

2. Wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy przebywają na terenie, na którym znajdują się obiekty i instalacje przygotowane przez Muzeum Częstochowskie, zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, a wstęp na nią jest wolny.

4. Osoby korzystające z przygotowanych atrakcji są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

5. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających.

8. Służby porządkowe, pracownicy ochrony oraz organizatorzy, posiadający odpowiednie identyfikatory, mają prawo do:

a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy;

b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia pozostałych uczestników przebywających na terenie imprezy.

9. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach fotograficznych, materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

10. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielania nagłej pomocy znajduje się na terenie obiektu Muzeum Częstochowskiego – Pawilonu Wystawowego.

11. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź ich opiekunowie prawni. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w atrakcjach jedynie w obecności opiekuna.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13. Regulamin jest udostępniony uczestnikom imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza www. kopalnia.muzeumczestochowa.pl oraz na terenie imprezy.

1. Informacja o upowszechnianiu wizerunku:

Udział w INDUSTRIADZIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez [dane waszego obiektu] wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Koordynatora zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół większej całości, czyli zgromadzenia publicznego, krajobrazu, imprezy masowej (od osoby, która decyduje się wziąć udział w zgromadzeniu publicznym, nie jest wymagana wyraźna zgoda, tj. wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście sytuacyjnym uczestnictwo w festiwalu oznacza, że osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w sposób dorozumiany. Osoba też nie ma możliwości wycofania zgody.

Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dlatego wobec uczestników INDUSTRIADY należy spełnić obowiązek informacyjny, np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowej.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu INDUSTRIADA jest MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE, z siedzibą przy al. NMP 47, tel. +48 (34) 360 56 31, e-mail: muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniu 8 czerwca 2019 r.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w święcie Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADZIE w dniu 8 czerwca 2019 r.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: Województwu Śląskiemu, wojewódzkim samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

7. Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl