Zapraszamy na wykład „Wielokulturowa społeczność Częstochowy” dr. hab. Jerzego Mizgalskiego, profesora UJD.

19 czerwca 2019, g. 18.00
wstęp wolny

W ramach cyklu „Spotkania z historią w Muzeum Częstochowskim”

Dr hab. Jerzy Mizgalski, prof. AJD

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne
dyscyplina: nauki o polityce
specjalność: teoria polityki
zatrudniony w Zakładzie Polityki Publicznej
prof. nadzwyczajny w AJD (hab. 2009 r.).

Obszary badawcze:

• oświata w państwie demokratycznym,
• funkcja samorządu oświatowego,
• szkolnictwo etniczne z uwzględnieniem zależności od stopnia identyfikacji z kulturą, tradycją i interesem politycznym społeczności narodowościowych,
• mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej w tym także proces kształtowania i zmiany tożsamości politycznej wśród mniejszości,
• społeczność żydowska żyjąca na ziemiach polskich,
• polityka lokalna i samorząd terytorialny

Prace naukowe (wybór)

Rozdział w monografii naukowej w języku angielskim
• The Survivors – In Serach of Their Place In a Post-War Realisty [w:] The Jews of Częstochowa The Fate of Częstochowa Jews 1945 – 2009, red. J. Mizgalski, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 9-17.

Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim
• Ocaleni w poszukiwaniu swojego miejsca w powojennej rzeczywistości [w:] Żydzi Częstochowianie. Losy Żydów Częstochowian 1945 – 2009, red. J. Mizgalski, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 9-17.
• Demokracja – tak ale jaka? [w:] Na tropach twórczości i czasów minionych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi, red. M. Cetwiński, A. Czajkowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012, s. 391 – 415.
• Co politolog powinien wiedzieć, rozumieć i jakie powinien nabyć umiejętności Przyczynek do dyskusji o kształceniu politologicznym [w:] Polska między przeszłością a przyszłością. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Walczakowi, red. J. Sielski, J. Mizgalski i J. Hajduk, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013, s. 411-430.
• (współautor Magdalena Mizgalska) Stanowisko nadrabiana Gminy Wyznaniowej w Częstochowie w obronie żydowskiej tożsamości religijnej. Na podstawie książki N. Asza „W obronie uboju rytualnego” [w:] Tożsamość i stereotypy Żydzi i Polacy, red J. Mizgalski, M. Soja, Fundacja Instytut Samorządowy w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 79-137 (przetłumaczone na język angielski przez Andrzeja Rajchera, zamieszczony na stronie internetowej The World Socjety of Częstochowa Jews and Thiers descendants)
• Wpływ procesów industrialnych na rozwój wielokulturowej Częstochowy [w:] Wobec miasta. Studia z zakresu twórczości artystycznej i nauki, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, s. 61 – 99.
• Tożsamość narodowa a tożsamość polityczna partii/ugrupowania politycznego [w:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, red. J. Iwanek, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 24 – 42.

Redakcje naukowe monografii w języku angielskim
• The Jews of Częstochowa The Fate of Częstochowa Jews 1945 – 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 437.
• Tożsamość i stereotypy Żydzi i Polacy, Fundacja Instytut Samorządowy w Częstochowie, Częstochowa 2014, ss. 311 (przetłumaczone na język angielski przez Andrzeja Rajchera, zamieszczone na stronie internetowej The World Socjety of Częstochowa Jews and Thiers descendants)

Redakcje naukowe monografii naukowej w języku polskim
• Żydzi Częstochowianie Losy Żydów Częstochowian 1945 – 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 442.
• Samorząd miejski i jego elity, „Res Politicae” wydanie specjalne, red. J. Mizgalski, J. Sielski, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012.
• Polska między przeszłością a przyszłością. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Walczakowi, red. J. Sielski, J. Mizgalski i J. Hajduk, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013.

Artykuły naukowe
• Tożsamość narodowa a integracja europejska, [w:] „Studia Politologiczne” 2010, t. 17, s. 189-212
• Życie gospodarcze w Guberni piotrkowskiej, „Istoriczeskij Archiw. Naukowi Studii” Wypusk 2014, 13/2014, s.33, Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini Czornomorskij derżawnyji Uniwiersitet Imieni Pietra Mogili. Institut Ukrainskoi Arheografii ta dżjerjeloznawstwa imieni M.C.Gruszewskogo nan Ukraini

Recenzje wydawnicze
• Wyrównywanie szans edukacyjnych w warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie polityki wyrównywania szans edukacyjnych, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Szanse i zagrożenia, Bezpieczeństwo zdrowotne – wprowadzenie do problematyki zamieszczonych w XIV tomie studia Politicae Universitatis Silesiensis Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, 2015
• Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja [w:] „Pogranicze. Polish Borderlands Studies Wydawnictwo Uniwersytet Śląski
• Sądownictwo konstytucyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna pod redakcją naukową Marka Barańskiego, Anny Czyż i Roberta Rajczyka. Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, 2015

/za: http://www.insib.ajd.czest.pl/1406,Pracownicy, data dostępu 14.06.2018/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl