REGULAMIN przyjmowania przedmiotów/eksponatów na wystawę  

Retroprzedmioty

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Wystawy jest Muzeum Częstochowskie z siedzibą w Częstochowie, 42-217, al. NMP 47.
 2. Ideą Wystawy jest prezentacja przedmiotów codziennego, domowego użytku datowanych od końca XIX wieku do lat 80. XX wieku, które wyszły już z użycia.
 • 2. Cel Wystawy
 1. Uczczenie Niepodległej w roku jej stulecia.
 2. Popularyzowanie i prezentacja przedmiotów, które wyszły z codziennego użycia (tzw. retroprzedmiotów), będących w zbiorach Organizatora oraz należących do osób prywatnych.
 3. Skupienie mieszkańców Częstochowy i okolic wokół wspólnego projektu – wystawy, aktywizacja publiczności.
 4. Ilustracja polskiej historii poprzez prezentację przedmiotów codziennego, domowego użytku datowanych od końca XIX wieku do lat 80. XX wieku.
 • 3. Zasady udziału w Wystawie
 1. Udział w Wystawie i użyczenie przedmiotów są bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
 2. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających prawo do dysponowania przedmiotami przekazanymi na Wystawę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wystawie jest przekazanie Organizatorowi na czas trwania projektu (maj-październik) przedmiotów oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Przedmioty niebędące retroprzedmiotami, takie które nie wyszły jeszcze z użycia, nie będą przyjmowane przez Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do wyboru przedmiotów prezentowanych na Wystawie. Przyjęcie przedmiotów przez Organizatora nie jest jednoznaczne z ich ekspozycją, Organizator nie jest zobowiązany do zaprezentowania wszystkich zgłoszonych przedmiotów (w przypadku niezaprezentowania przedmiotu – może być on oddany właścicielowi przed terminem zakończenia wystawy).
 6. Użyczający przedmioty na Wystawę zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Regulamin będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie internetowej www.muzeumczestochowa.pl. Udostępnienie przedmiotów oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 • 4. Miejsce i termin przyjmowania i zwrotu prac
 1. Przedmioty należy składać osobiście w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica  w terminie do 08.05.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 504 757 923.
 2. Każdy przedmiot powinien być zaopatrzony w metryczkę zawierającą imię i nazwisko użyczającego.
 3. Po zakończeniu wystawy nastąpi zwrot przedmiotów, które będzie można odebrać osobiście w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica w terminie 01.10.2018 r. – 31.10.2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 504 757 923.

5. Prezentacja

 1. Wybrane przedmioty spełniające wytyczne Regulaminu prezentowane będą na wystawie w jednym z obiektów Muzeum Częstochowskiego w terminie: maj – wrzesień 2018 r.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Wystawy lub zmiany terminu i miejsca jej realizacji.
 2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie Organizatora.
 3. Uczestnicy Wystawy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych  (imię, nazwisko, miejscowość) przez Organizatora w celu organizacji wystawy, umieszczenia danych w materiałach opublikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji Wystawy lub jej idei.
 4. Uczestnicy Wystawy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji Wystawy oraz celów promocyjnych. Uczestnikom Wystawy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia (protokół zdawczo-odbiorczy do  wystawy Retroprzedmioty).  Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia udziału w Wystawie.
 5. Informacje związane z Wystawą można uzyskać w Muzeum Częstochowskim pod numerami telefonu: 504 757 923 oraz na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl/e-mail: etnografia@muzeumczestochowa.pl, muzeum@muzeumczestochowa.pl.
 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl