Konkursy

Regulamin II edycji konkursu fotograficznego
Jurajska przyroda w obiektywie

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody.

II. Cele konkursu
1. Zachęcenie młodych ludzi do interpretowania świata przyrody poprzez sztukę, jaką jest fotografia.
2. Promowanie walorów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
3. Budowanie poczucia tożsamości i emocjonalnego związku z regionem.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Jury.
5. Zwiększenie wiedzy przyrodniczej poprzez motywację do samodzielnych poszukiwań tematów zdjęć.
6. Poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
11–13 lat (klasy IV–VII szkoły podstawowej);
14–16 lat (gimnazja);
17–19 lat (szkoły średnie).

IV. Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane przez uczniów prace fotograficzne.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Uczestnik konkursu (uczeń) może zgłosić najwyżej dwie prace.
4. Nagrodzona może być tylko jedna z prac nadesłanych przez uczestnika.
5. Tematyka zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze itp.), inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody.
6. Organizator oczekuje prac zdradzających szczere zainteresowanie tematem i zaangażowanie fotografującego. Przedmiotem oceny będą m.in. oryginalność, inwencja twórcza, sugestywność przekazu, wartość artystyczna oraz merytoryczna wykonanych zdjęć.
7. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą oceniane.
8. Zdjęcia powinny być nadesłane w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym. Zdjęcia monochromatyczne (czarno-białe) będą akceptowane.
9. Nie będą akceptowane prace powstałe z połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). Zdjęcia nie mogą być podklejane.
10. Dodatkowo należy również przesłać wersję elektroniczną pracy na płycie CD/DVD w formacie JPG (JPEG) lub TIF.
11. Format wywołanej pracy nie może być mniejszy niż A4 (297 X 210 mm).
12. Zdjęcia mogą być zarejestrowane techniką cyfrową lub analogową. W przypadku zarejestrowania zdjęcia techniką analogową wymagane są skany zgłoszonych fotografii.
13. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zapisaną pismem drukowanym z następującymi danymi:
– tytuł pracy;
– data i miejsce, gdzie wykonano fotografię;
– imię i nazwisko uczestnika;
– wiek uczestnika;
– nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu;
– imię i nazwisko opiekuna.
14. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Muzeum Częstochowskiego, pozostałe można odbierać do końca czerwca 2018 r.
15. Uczestnik przesyłając pracę na konkurs, przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe dotyczące umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Muzeum Częstochowskie oraz na stronie internetowej www.muzeumczestochowa.pl. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia.
16. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących posiedzenia Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięzców oraz terminu uroczystego wręczania nagród.

V. Jury konkursu
Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie:
Krzysztof Pierzgalski – przyrodnik, fotograf. Przewodniczący Jury
Jacenty Dędek – fotograf, dokumentalista, współpracownik polskiej edycji magazynu „National Geographic”
Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody i plastyki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie
dr Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego
Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego

VI. Nagrody
1. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Prace fotograficzne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Częstochowskim.
2. Prace laureatów zostaną ponadto umieszczone na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl, lista laureatów będzie opublikowana w czasopiśmie „Przyroda Polska”.
3. Tytuł MŁODEGO FOTOGRAFA JURAJSKIEJ PRZYRODY 2017 zostanie przyznany fotografowi, którego praca zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna, twórcza oraz posiadająca duże wartości artystyczne. Zwycięska fotografia znajdzie się ponadto na łamach „Przyrody Polskiej”, a także na stronie internetowej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody http://www.zpfp.slask.pl oraz http://pl-pl.facebook.com/zpfp.okreg.slaski.

VII. Terminy
1. Konkurs zostaje ogłoszony 15.05.2017 r.
2. Prace należy składać do 31.12.2017 roku w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (kamienica przy ul. Katedralnej 8), lub nadsyłać na adres: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, al. NMP 47, 42–217 Częstochowa, z dopiskiem: II edycja Konkursu fotograficznego „Jurajska przyroda w obiektywie”.
3. Prace komisji konkursowej oraz wyłonienie laureatów przewidywane są w połowie stycznia 2018 r., podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w kwietniu 2018 r. Terminy i regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej muzeum www.muzeumczestochowa.pl oraz rozesłane do szkół pocztą mailową.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl